2019. Október 23. Gyöngyvér, János, Gyöngyi

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Vagyongazdálkodás
   Panoráma

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Anyakönyvi és Vállalkozásigazgatási iroda
Az Anyakönyvi és Vállalkozásigazgatási Iroda  anyakönyvi igazgatással, népesség nyilvántartási feladatok ellátásával,  hagyatéki ügyintézéssel, a szolgáltatási tevékenységek (kereskedelmi, ipari tevékenységek) ügyintézésével és választási névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat lát el.
 
3.1. Anyakönyvi ügyintézés
3.1.1.   születési, házassági és halotti anyakönyvek vezetése  manuálisan és elektronikusan
3.1.2.   születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiadása 
3.1.3.   házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létrehozásánál közreműködés
3.1.4.   családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása
3.1.5.   névváltozással kapcsolatos feladatok ellátása
3.1.6.   anyakönyvi igazgatásal kapcsolatos feladatok ellátása
3.1.7.   hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
3.1.8.   állampolgársági ügyekkel kapcsolatos anyakönyvvezetői  feladatok ellátása
3.1.9.   honosítással kapcsolatos feladatok ellátása
3.1.10. állampolgársági eskütételénél közreműködés
3.1.11. anyakönyvi irattár kezelése
  
Népesség-nyilvántartási ügyintézés
3.1.12. helyi szinten kezeli a népesség nyilvántartási adatokat
3.1.13. a jegyző vagy a járási hivatal  a nyilvántartás  folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint  az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásainak és  adatjavításainak történő átvezetéséről
3.1.14. a polgár nak lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál kell bejelentenie
3.1.15. a polgár  tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését  a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál is bejelentheti.
3.1.16. a jegyző (népesség nyilvántartás) vagy a járási hivatal  a nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások és adatjavítások nyilvántartáson történő átvezetéséről
3.1.17. a feldolgozott adatváltozások és adatjavítások alapiratait a leadott hatósági bizonyítványok (lakcímkártya) haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak
3.1.18. címváltozás miatt érvénytelenné vált lakcímkártya a járási hivatalban vagy a címváltozás szerint illetékes népesség nyilvántartáson adható le
3.1.19. a jegyző az általa vezetett nyilvántartásból  külön kérelem nélkül is felhasználhat, illetve szolgáltathat adatot ugyanazon települési önkormányzat képviselő-testületének, polgármesterének, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézőjének feladatai ellátásához
3.1.20.  A bejelentett lakcím valódiságát az adatok alapján a népesség-nyilvántartás, illetve a járási hivatal ellenőrzi
3.1.21. ha a népesség-nyilvántartás vagy a járási hivatal  a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg,  hogy a bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés  jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatokat a nyilvántartásban fiktiv jelzéssel szerepleteti mindaddig, amíg a polgár a valós címét be nem jelenti
3.1.22. a jegyző, a járási hivatal, a kormányhivatal köteles  ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni
3.1.23. körzetesítési feladatok ellátása (óvodai, iskolai, gyermek és felnött háziorvosi, fogorvosi védőnői körzetek)
3.1.24. statisztikai adatszolgáltatás
3.1.25. szépkorúak adategyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása
 
Választással kapcsolatos feladatok
3.1.26. a HVI hatáskörébe utalt központi névjegyzékkel kapcsolatos feladatok ellátása
3.1.27. feldolgozza és elbírálja a HVI illetékességi területén   lakcímmel rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel  kapcsolatos kérelmeit , előkészíti a döntésről szóló határozatot vagy értesítést, amennyiben a kérésnek helyt ad, a rendszer átvezeti a központi névjegyzéken a kért adatváltozásokat
3.1.28. szavazókörök, választókerületek számítógépes nyilvántartása
3.1.29. a választás kitűzését követően a szavazóköri névjegyzékek folyamatos vezetése, a változások folyamtos átvezetése
3.1.30. ha a választópolgár lakcímváltozása a névjegyzék elkészítése után történt, a bejelentkezéssel egyidejüleg a névjegyzékbe történő felvétel, és erről értesítő átadásával történő tájékoztatás
3.1.31. választójoggal nem renelkező állampolgárok törlése a névjegyzéről
3.1.32. külképviseleti névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása
3.1.33. ajánlások ellenőrzése
3.1.34. választás napi feladatok ellátása
 
Hagyatéki ügyintézés
3.1.35. hagyatéki (póthagyatéki) eljárás megindítása hivatalból, vagy kérelemre
3.1.36. hagyaték leltározása  (ingatlanvagyon, szükség esetén ingóvagyon)
3.1.37. biztosítási intézkedések megtétele
3.1.38. hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatás
3.1.39. hagyatéki iratok továbbítása a közjegyzők felé, kapcsolattartás a közjegyzőkkel
3.1.40. hagyatéki tárgyaláson részvétel
 
Köztemetések
3.1.41. köztemetéssel, közhamvasztással kapcsolatos ügyintézés
  
Szolgáltatások:
 
Ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés
3.1.42. telepengedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés
3.1.43. tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentésével kapcsolatos ügyintézés
3.1.44. ipari tevékenységek nyilvántartásának vezetése és közzététele, adatváltozásokkal kapcsolatos ügyintézés
3.1.45. ellenőrzések, szakhatóságokkal közös ellenőrzések megtervezése
3.1.46. ellenőrzések
 
Kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos ügyintézés
3.1.47. üzletek, kereskedelmi, vendéglátó  egységek működési engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézése
3.1.48. üzletek, kereskedelmi, vendéglátó egységek tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyintézés
3.1.49. üzletek, kereskedelmi, vendéglátó  egységek nyilvántartásának vezetése és közzététele
3.1.50. ellenőrzések, szakhatóságokkal közös ellenőrzések megszervezése (hivatalból, panaszbejelentés alapján)
3.1.51. ellenőrzések
 
Zenés, táncos rendezvények működésével kapcsolatos ügyintézés
3.1.52. zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedéllyel kapcsolatos ügyintézése
3.1.53. zenés táncos engedéllyel rendelkezők nyilvántartásának vezetése és közzététele
3.1.54. jogszabályban előírt ellenőrzések, szakhatóságokkal közös ellenőrzések megszervezése
3.1.55. ellenőrzések 
 
Vásárokkal, piacokkal és bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ügyintézés
3.1.56. szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként vásár, és piacüzemeltetési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés (vásárok, piacok tekintetében)
3.1.57. szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként helyi termelői piac üzemeltetésével kapcsolatos  bejelentések ügyintézése
3.1.58. szolgáltatás felügyeletét ellátő hatóságként bevásárlóközpontok üzemeltetésére irányuló bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés
3.1.59. előírt nyilvántartások vezetése és közzététele
3.1.60. ellenőrzések
 
Szálláshely szolgáltatási tevékenység
3.1.61. szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés
3.1.62. nyilvántartás vezetése és közzététele
3.1.63. naptári évenként (tárgyévet követő január 31. napjáig ) kötelező adatszolgaáltatás, KSH részére adatszolgáltatás
3.1.64. ellenőrzések
3.1.65. ellenőrzések
 
Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői , ingatlavagyon-értékelő és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
3.1.66. ingatlanvállakozás-felügyeleti hatóságként engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés  megyei illetékességgel
3.1.67 engedélyezési eljárás
3.1.68. gazdálkodó szervezetek ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóságnak történő bejelentéseinek ügyintézése megyei illetékességgel
3.1.69. jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése
3.1.70. ellenőrzések 
 
Egyéb feladatok
3.1.71. KSH részére az adatszolgáltatások
3.1.72. Lakossági panaszokkal kapcsolatos feladatok kivizsgálása, intézkedések megtétele,
3.1.73. az iroda tevékenységi körébe tartozó iktatási, irattározási, postázási feladatok ellátása
3.1.74. tájékoztató anyagok megjelenítése a honlapon
3.1.75. az iroda tevékenységéhez tartozó szerződések nyilvántartása,  a szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 
3.1.76. a költségvetési előirányzatok tekintetében kötelezettségvállalással kapcsolatos határozatok, költségvetési keret nyilvántartása
3.1.77. az iroda tevékenységéhez tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítése, közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása
3.1.78. az iroda tevékenységi körébe tartozó tevékenységek esetében együttműködés a Hivatal más területeivel,  szakhatóságokkal
  
 
Választással kapcsolatos ügyintézés
 
 
Köztemetéssel kapcsolatos ügyintézés
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Illetékek és díjak

Az iroda címe: 8000. Székesfehérvár Városház tér 2. földszint és I. emelet
 
Irodavezető: Csordásné Wurczinger Mária
8000 Székesfehérvár Városház tér 2. fsz. 6.  tel.: 22/537-239 fax: 22/537-625,

Ügyfélfogadási idő:
  
Hétfő
időpontra
időpontra és
választási ügyben 13.00-16.00 óra között
Kedd
időpontra
időpontra
Szerda
8.00- 12.00 óra
13.00- 18.00 óra
Csütörtök
időpontra
időpontra
Péntek
8.00- 12.00 óra
-------------------

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása
Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek